Zpracování účetnictví

Nabízíme zpracování účetnictví / účetní poradenství - účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který firmám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Jsme připraveni vést Vaši kompletní účetní agendu (externí vedení účetnictví) v souladu s legislativními předpisy, a to prováděním následujících úkonů:

 • zpracování účetnictví
 • kontrola formální správnosti účetních dokladů
 • evidence dokladů v souladu s platnými účetními předpisy
 • tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy, atd.)
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy
 • vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
 • inventura rozvahových účtů
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • zpracování daňových přiznání v průběhu roku (měsíční, čtvrtletní plátce DPH)
 • zpracování daňových přiznání po uplynutí účetního období (daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zpracování účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
 • zpracování statistických výkazů
 • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku
 • rekonstrukce účetnictví za minulá období

odkazy | Vytvořila internetová agentura Simpless